วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2017 เวลา 21:22 น.

การประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย (สำนักงาน ก.ถ.) ได้จัดการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญ ได้พิจารณาคำขวัญที่สมควรได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่องผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ?ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม? ของ นายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งได้มีการประกาศผลผ่านทางเว็บไซด์ สำนักงาน ก.ถ. ไปแล้ว


องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก แห่ง นำคำขวัญที่ชนะการประกวด มาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผ่านช่องทางหรือวิธีการต่างๆ เช่น วางไว้หน้าเว็ปไซด์ของหน่วยงาน จัดทำแผ่นป้ายคำขวัญติดตั้งไว้ ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้เป็นข้อความด้านล่างของหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำสติ๊กเกอร์หรือแผ่นพับแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ ตามแหล่งชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ยึดถือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม