Tuesday, Jun 25th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
   "เสม็ดชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรธรรมชาติ
   ห้วยตลาดรื่นรมย์ ชมอารยธรรมโบราณ
   ตำนานภูเขาไฟ  ใส่ใจอนุรักษ์"


พันธกิจหลักการพัฒนา

 1)  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 2)  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
 3)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4)  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 5)  ปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6)  จัดระบบป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ในประชาชนในเขต  อบต. เสม็ด

?
You are here Home