Saturday, May 25th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

ระยะเวลาการให้บริการประชาชน

ระยะเวลาการให้บริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
                    -จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จากเดิม 8 นาที/ราย ปรับลดเป็น 5 นาที/ราย 
                    -จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จากเดิม 10 นาท/ราย ปรับลดเป็น 5 นาที/ราย 
                    -จัดเก็บภาษีป้าย จากเดิม 10 นาที/ราย ปรับลดเป็น 5 นาที/ราย 
                    -จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จากเดิม 7 นาที/ราย ปรับลดเป็น 5 นาที/ราย 
                    -การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จากเดิม 45 วัน/ราย ปรับลดเป็น 30 วัน/ราย 
                    -ขั้นตอนตรวนสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง ภายในระยะเวลา 15 วัน 
                    -ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต ภายในระยะเวลา 15 วัน การให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย จากเดิม 1 ชม./ราย ปรับลดเป็นในทันที รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 7 วัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โทร. 044 - 605267

You are here Home