Tuesday, May 17th

Last update07:05:54 PM GMT

Font Size

Cpanel

กองคลัง

  


กองคลัง
                                                  
                                 pradap
                                                                               


นางสาวประดับ  หริรักษ์วงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-9660459

                                                            

415648

นางอัมพร  วานิชยากร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

             นางสาวชื่นจิต   ศิริพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

                 

   

        

kanya

นางสาวสุกัญญา  มีสัจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
9813

นางสาวพัชราภา  อธิพรเมธา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

suda

                      

            


นางสุดา   กล่อมใจ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
                      ว่าง


นางเพลินพิศ   จิตไทย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 


            koong


นางราศรี   อรุณศิริภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.พิมพ์ชนัญดา  ศิริโรจนสกุลกิจ
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 นายสมพงษ์  อินทรพิทักษ์
 พนักงานขับรถยนต์

You are here Home