งานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ

พิธีกวนข้าวทิพย์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด  ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่ นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ๑ วัน โดยถือว่ามีผะลานิสงฆ์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม
ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล ข้าวทิพย์  หรือข้าวมธุปายาส ทำมาจากสิ่งต่าง ๆ ที่คนใช้รับประทานหลากหลายชนิดจนเรียกว่า ทำมาจากอาหาร ๑๐๘ อย่าง เช่น น้ำนมข้าว ข้าวสาลี เกษตร สาคู เผือก มัน นม เนย ผัก ผลไม้ มะพร้าว น้ำอ้อย ฯลฯ นำมาบดจนเป็นแป้ง ผสมในน้ำกะทิกรองเอาแต่น้ำ ใส่น้ำตาลทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมเท่าที่จะหาได้หรือปรับปรุงให้มีรสชาติ หอมหวาน อร่อย ตามความต้องการของผู้กวนในแต่ละท้องถิ่น บางท้องที่อาจใช้ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มี แล้วนำมากวนบนไฟอ่อน ๆ เรียกการกวนนี้ว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ซึ่งข้าวทิพย์ที่ได้จะนำไปการทำบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้นถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่อยู่คู่กับประชาชนชาวตำบลเสม็ดและคนไทยทั้งประเทศมาช้านาน   ประชาชนต่างร่วมใจกันปฏิบัติตลอดมาวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ซึ่งตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ เดือน ๑๑ ?  แรม  ๑  ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ณ บริเวณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง  ตำบลเสม็ด

อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์

14694760_1454274631266475_1736348425_n

17078

17082

191823

380687

380699

380702

380763

Back to Top