Friday, Jun 09th

Last update01:26:04 AM GMT

Font Size

Cpanel

งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

การกำหนดสมัยประชุม              

                  ประจำปี พ.ศ. 2562

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2562

                  ประจำปี พ.ศ. 2563

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2563

                   ประจำปี พ.ศ. 2564

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2564

                    ประจำปี พ.ศ. 2565

                                     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภา

                  ปี พ.ศ. 2562

                                    รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2562)

                                    รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2562)

                  ปี พ.ศ. 2563

                                     รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1  (24 กุมภาพันธ์ 2563)

                                     รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 (30 เมษายน 2563)

                                      รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ( 14 สิงหาคม 2563)

                                               รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ( 24 สิงหาคม 2563)

                                  รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4   ( 2 พฤศจิกายน  2563)

                  ปี พ.ศ. 2564

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  1 (22 กุมภาพันธ์  2564)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  2 (30 เมษายน  2564)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามํญสมัยที่  3 (13 สิงหาคม 2564)

                                       รายงานการประขุมสมัยสามัญสมัยที่  4 (23 สิงหาคม 2564)

                   ปี พ.ศ. 2565   

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งแรก (4 กุมภาพันธ์ 2565 )

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 (14 กุมภาพันธ์ 2565)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 (23 พฤษภาคม 2565)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 (11 สิงหาคม 2565 )

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ( 19 สิงหาคม  2565 )

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 (21 พฤศจิกายน 2565)


        

You are here Home