Thursday, Jul 25th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

การกำหนดสมัยประชุม              

                  ประจำปี พ.ศ. 2562

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2562

                  ประจำปี พ.ศ. 2563

                                      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2563

                   ประจำปี พ.ศ. 2564

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2564

                    ประจำปี พ.ศ. 2565

                                     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2565

                     ประจำปี พ.ศ. 2566

                                     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2566

                      ประจำปี พ.ศ. 2567
                             ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ.2567

รายงานการประชุมสภา

                  ปี พ.ศ. 2562

                                    รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2562)

                                    รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2562)

                  ปี พ.ศ. 2563

                                     รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1  (24 กุมภาพันธ์ 2563)

                                     รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 (30 เมษายน 2563)

                                      รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ( 14 สิงหาคม 2563)

                                               รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ( 24 สิงหาคม 2563)

                                  รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4   ( 2 พฤศจิกายน  2563)

                  ปี พ.ศ. 2564

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  1 (22 กุมภาพันธ์  2564)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  2 (30 เมษายน  2564)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามํญสมัยที่  3 (13 สิงหาคม 2564)

                                       รายงานการประขุมสมัยสามัญสมัยที่  4 (23 สิงหาคม 2564)

                   ปี พ.ศ. 2565   

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งแรก (4 กุมภาพันธ์ 2565 )

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 (14 กุมภาพันธ์ 2565)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 (23 พฤษภาคม 2565)

                                       รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (20 มิถุนายน 2565)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 (11 สิงหาคม 2565 )

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ( 19 สิงหาคม  2565 )

                                       รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (23 กันยายน 2565)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 (21 พฤศจิกายน 2565)

                      ปี พ.ศ. 2566

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (20 กุมภาพันธ์ 2566)

                                       รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (7 กรกฏาคม  2566)

                                       รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (26 กันยายน 2566)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) (11 สิงหาคม 2566)

                                        รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) (18 สิงหาคม 2566)

                                        รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (23 พฤศจิกายน 2566)

                                         รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (22 พฤษภาคม  2566)

                       ปี พ.ศ.2567                  

                                         รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (19 มกราคม 2567)
                                         รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (13 กุมภาพันธ์ 2567)

        

You are here Home