Tuesday, May 17th

Last update07:05:54 PM GMT

Font Size

Cpanel

งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

การกำหนดสมัยประชุม              

                  ประจำปี พ.ศ. 2562

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2562

                  ประจำปี พ.ศ. 2563

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2563

                   ประจำปี พ.ศ. 2564

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา

                  ปี พ.ศ. 2562

                                    รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2562)

                                    รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2562)

                  ปี พ.ศ. 2563

                                     รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1  (24 กุมภาพันธ์ 2563)

                                     รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 (30 เมษายน 2563)

                                      รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ( 14 สิงหาคม 2563)

                                               รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ( 24 สิงหาคม 2563)

                                  รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4   ( 2 พฤศจิกายน  2563)

                  ปี พ.ศ. 2564

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  1 (22 กุมภาพันธ์  2564)

                                       รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  2 (30 เมษายน  2564)You are here Home