Friday, Apr 19th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลเพื่อมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกร  นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีประเด็นในการประชุมดังนี้
(1) การมอบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้พนักงานส่วนตำบลนำไปสู่การปฏิบัติ 
(2) แนวทางการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(3) การนำนโยบาย No Gift Poticy ไปสู่การปฏิบัติ 
(4) การให้ความสำคัญในการตั้งจุดให้บริการประชาชน การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
      เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป

?

417377 417378
417370 417371
417373 417375
417368 417368You are here Home