Tuesday, Mar 05th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

               นายธนกร  นวลพริ้ง นายกองคฺ์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล                  ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

50722 50725
50726 50731
50732 50733
50734 50735
50748 187121


You are here Home