Tuesday, Jun 25th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

การประชุมประชาคมท้องถิ่น

การประชุมประชาคมท้องถิ่น
วันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่น  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ รวมทั้ง อสม. อพปร. คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ โดยร่วมพิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  โครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
1 2
3 4
5 6

You are here Home