Tuesday, Jun 25th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2565

                      องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด  ร่วมกับ  โรงเรียน  สถานศึกษา  ส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด 
ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๖๕  ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
ณ  พื้นที่ชุ่มน้ำรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยตลาด    โดยมีกิจกรรมในงานคือ  เช่น  การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของแต่ละชุมชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประกวดขบวนแห่นางนพมาศและกระทง เป็นต้น 

              ทั้งนี้เพื่อ เป็นการบำรุงศาสนา  รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย  
อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์

23889 23898
23901 23905
23908 23911
23914 23894
25063 25060
25061 25062
25065 25067
25070 25072
25074 25078
68982 68983
68984 68988
68990 68992
68993 68994
68995 68996
68997 68998
68999 69000
69003 69004
69007 69009
69010 69017
69018 69020
69022 69025
68939 68940
68941 68944
68945 68949
68954 68956
68912 68914
68915 68916
68917 68918
68919 68920
68921 68928
68929 68930
68931 68932
68933 68934
68935 68936
69062 69063
69059 68904
69059 69066
23852 23873
23864


You are here Home