Tuesday, Mar 05th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel
วันที่ 1 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2567 ได้รับเกียรติจากท่านนายกธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางพะเยาว์ เสงี่ยมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นางสุรีย์พร พานนนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน จำนวน 19 หมู่บ้าน และได้รับเกียรติจากหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน  60  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  รู้จักวิธีการป้องกันตนเองและสัตว์ให้ปลอดภัยจากโรค ตลอดจนให้ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นำโดย นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ทั้ง 19 ชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?เสม็ดคัพ? ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 -22 กุมภาพันธ์ 2567  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรัก สมัครสมาน สามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ดทั้ง 19 ชุมชน และให้ประชาชนในเขตตำบลเสม็ดได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมี นายกันวลินทร์  เมืองแก้ว  นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ?

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายธนากร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการผูกผ้าประดับและจัดดอกไม้ในงานพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางรัชดาพรรณ โพธิ์ไข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ชายสวัสดิ์ นางพะเยาว์ เสงี่ยมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ด  นางคำเปียง ขจีฟ้า ผู้ใหญ่บ้านเขากระโดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นางสาวสุภานีย์ เทียมทัน ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 3 นางสาวปีลันธนา อันดี ผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน แขกผู้มีเกียรติและพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ด ร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการผูกผ้าประดับและจัดดอกไม้ในงานพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 รวมระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน  ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธบาทเขากระโดง หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด ?

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดยนาย ธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด  คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ทั้ง 19 หมู่บ้าน นำมวลชน ร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่ง"บุรีรัมย์  มาราธอน " ประจำปี 2567 เมื่อวันเสาร์ ที่  27 มกราคม  2567 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด รับผิดชอบจุดเชียร 2 จุด ดังนี้1.ปากทางเข้าบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 (ตรงข้ามร้าน 1 กันยา) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล  2.หน้าเขากระโดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ มหาราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ? ?

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่  13 มกราคม 2567  นายธนกร   นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดง การละเล่น เกม การแสดงความสามารถของเด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร,วัดพรหมประสิทธิกาวาส และ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลมีของรางวัลมากมายสำหรับแจกให้น้องๆ หนูๆ ในงานมีเกมต่างๆ ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ กล้าคิดกล้าทำอันประกอบด้วย 1. เกมโยนห่วง 2. เกมตักลูกปิงปอง 3. เกมเป่าลูกโป่ง 4.เกมแข่งขันแก้ว 5. เกมแข่งเป่าแก้วน้ำพลาสติกด้วยหลอดดูดน้ำ 6.เกมโยนลูกบอลลงตะกร้า                                              

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ท่านนายกธนกร นวลพริ้ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว และคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเสม็ด ได้ดำเนินการมอบนมจืดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ด จำนวน 11 รายๆละ 90 กล่อง ตามโครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย อสม.ใส่ใจ ภาคีมีส่วนร่วม  ตำบลเสม็ด ปี 2567(มหัศจรรย์ 1000 วัน plus สู่ 2500 วัน) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเสม็ดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เป้าหมายสนับสนุนนมจืดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 100 ราย ?

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่   27  พฤศจิกายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด   โดยนายธนกร   นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลเสม็ด และผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชน  ร่วมกันจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566   ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในงานประกอบด้วยการประกวดกระทงสวยงามและขบวนแห่  การประกวดนาง นพมาศ ? ผลการประกวด กระทงสวยงานพร้อมขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศ                               ได้แก่       กระทงที่ 3       (หมู่ที่  3,18) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1             ได้แก่       กระทงที่  5     (หมู่ที่  5,12) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2             ได้แก่       กระทง  ที่   4  (หมู่ที่  4,14) รางวัลชมเชย                                   จำนวน 6 กระทง                                                                                ผลการประกวดนางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ                                ได้แก่          หมายเลข   8   (หมู่ที่  10,19)…

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด บูรณาการร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  วัดพระพุทธบาทเขากระโดงและประชาชนตำบลเสม็ด ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่  29-30  ตุลาคม 2566  ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง และบริเวณบันไดขึ้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีบวงสรวงก่อนพิธีกวนข้าวทิพย์และการประกวดข้าวทิพย์  เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและสังคมไทยต่อไป อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่  4-11  ตุลาคม พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 1-19  ตำบลเสม็ด จำนวน 19 หมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยนายธนกร  นวลพริ้ง  นายก อบต.เสม็ด, นางพรทิพย์ ชายสวัสดิ์ และนางพะเยาว์  เสงี่ยมศักดิ์ รองนายก อบต.เสม็ด, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อบต., ปลัด อบต.เสม็ด, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เสม็ด  และประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด เข้าร่วมการประชุมประชาคม รายละเอียดดังนี้ 1. ประเด็นในการมีส่วนร่วม - ประชาชนในชุมชนเสนอปัญหา ความต้องการ แจ้งข้อมูลและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้ง  ข้อเสนอแนะ   และแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม จำนวน 584 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร อบต.เสม็ด 2) สมาชิก อบต. ตำบลเสม็ด หมู่ 1-19 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเสม็ด หมู่ 1-19 4) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เสม็ด 3. ผลจากการมีส่วนร่วม ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมเสนอปัญหา  ความต้องการ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา  ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.เสม็ด เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  นำข้อมูลมาจัดระบบบริการสาธารณะ ของ อบต.เสม็ด ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 1) สำนักปลัด อบต. สรุปปัญหาความต้องการของประชาน ที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม…

อ่านเพิ่มเติม...

? นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ตามกำหนดการดังนี้ วันที่  16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาย่างวันที่  18  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566   ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์วันที่  22  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลวันที่  25  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านระเบิกขาม                 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 6
You are here ข่าวกิจกรรม