Friday, Dec 01st

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel
                   นายธนกร  นวลพริ้ง นายกองคฺ์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และ นายสุพรมแดน ประทุมเมศ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน ศาสนสถานอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ณ วัดป่าเรไร เมื่อวันพุธที่   27  กรกฏาคม 2565                                       

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด บูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ก่อปราสาททราย ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงเมื่อวันที่ 12-13 เมษายน 2565 ในกิจกรรม แห่ผ้าขึ้นภูเขาไฟ  น้อมใจไหว้พระใหญ่ ไปเที่ยวลานวัฒนธรรม ?

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกร  นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีประเด็นในการประชุมดังนี้ (1) การมอบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้พนักงานส่วนตำบลนำไปสู่การปฏิบัติ  (2) แนวทางการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (3) การนำนโยบาย No Gift Poticy ไปสู่การปฏิบัติ  (4) การให้ความสำคัญในการตั้งจุดให้บริการประชาชน การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน       เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป ?

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ซึ่งมีนายธนกร  นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม และมีผู้แทนสมาชิกสภา อบต.เสม็ดบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ จากชุมชน/หมู่บ้าน เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด หารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ?

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา10.30น อบต.เสม็ดดำเนินการจัดประชุมสภาครั้งแรก (หลังจากเลือกตั้งนายก+สมาชิก 28พ.ย64) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดยนายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบต.เสม็ด ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา และกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ด  จำกัด  บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต  จำกัด  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย           ในพระบรมราชูปถัมภ์  สหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (AAA) และสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) กำหนดการดำเนินงาน ?บุรีรัมย์  มาราธอน? ประจำปี  2565 (BURIRAM MARATHON 2022) ที่จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่  22  มกราคม  2565 ณ  สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้รับมอบหมายให้ตั้งจุดเชียร์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิ่งมาราธอน  ตามจุดเชียร์ที่ได้รับมอบหมาย คือ บริเวณหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง และ ปากทางเข้าบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด บูรณาการร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์   สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และประชาชนตำบลเสม็ด ได้กำหนดจัดงานประเพณีสืบสานตำนานกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่  21-22 ตุลาคม  2564

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 11 ตุลาคม  2564 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ? โดยการรับสมัครจะดำเนินการ ระหว่างวันที่  11 - 15 ตุลาคม  2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดย  นางนิจ   แก้วศรีใส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นายจำนง  ตั้งวงศ์เจริญกิจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด  นำพนักงานส่วนตำบลเสม็ด ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่  กักกันตัว(State Quarantine/Alternative State Quarantine/Local Quarantine) เพื่อให้การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมทายที่กำหนดไว้ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ข้อมูลเพิ่มเติม ? ?

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดยกองสาธารณสุขร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและอาสาสมัครในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ? ?

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 5
You are here ข่าวกิจกรรม