Tuesday, Mar 21st

Last update07:05:54 PM GMT

Font Size

Cpanel
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดยนายธนกร  นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้จัดโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันที่  14 มกราคม  2566 ณ โรงเรียนเสม็ดโคกตาล ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ? ?

อ่านเพิ่มเติม...

                      องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด  ร่วมกับ  โรงเรียน  สถานศึกษา  ส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด  ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๖๕  ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ณ  พื้นที่ชุ่มน้ำรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยตลาด    โดยมีกิจกรรมในงานคือ  เช่น  การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของแต่ละชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประกวดขบวนแห่นางนพมาศและกระทง เป็นต้น                ทั้งนี้เพื่อ เป็นการบำรุงศาสนา  รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย   อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประชาคมท้องถิ่น วันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่น  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ รวมทั้ง อสม. อพปร. คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ โดยร่วมพิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  โครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

                       องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นายธนกร  นวลพริ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พนักงานลูกจ้าง  ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ร่วมกับสภาวัฒนาธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง  วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์       วัดพระพุทธบาทเขากระโดง  โรงเรียน  สถานศึกษา  ส่วนราชการ  ในพื้นที่ตำบลเสม็ด  ได้กำหนดจัดงานโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะ  ประจำปี  2565 ในระหว่างวันที่  10-11  ตุลาคม  2565 ณ  บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง  และบริเวณถนนทางเข้าจนถึงบันไดทางขึ้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง    โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย  เช่น  พิธีบวงสรวง  พิธีกวนข้าวทิพย์  การประกวดกวนข้าวทิพย์  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อ เป็นการบำรุงศาสนา  รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย   อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

               นายธนกร  นวลพริ้ง นายกองคฺ์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล                  ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม...

                   นายธนกร  นวลพริ้ง นายกองคฺ์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และ นายสุพรมแดน ประทุมเมศ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน ศาสนสถานอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ณ วัดป่าเรไร เมื่อวันพุธที่   27  กรกฏาคม 2565                                       

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด บูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ก่อปราสาททราย ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงเมื่อวันที่ 12-13 เมษายน 2565 ในกิจกรรม แห่ผ้าขึ้นภูเขาไฟ  น้อมใจไหว้พระใหญ่ ไปเที่ยวลานวัฒนธรรม ?

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกร  นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีประเด็นในการประชุมดังนี้ (1) การมอบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้พนักงานส่วนตำบลนำไปสู่การปฏิบัติ  (2) แนวทางการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (3) การนำนโยบาย No Gift Poticy ไปสู่การปฏิบัติ  (4) การให้ความสำคัญในการตั้งจุดให้บริการประชาชน การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน       เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป ?

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ซึ่งมีนายธนกร  นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม และมีผู้แทนสมาชิกสภา อบต.เสม็ดบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ จากชุมชน/หมู่บ้าน เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด หารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ?

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา10.30น อบต.เสม็ดดำเนินการจัดประชุมสภาครั้งแรก (หลังจากเลือกตั้งนายก+สมาชิก 28พ.ย64) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดยนายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบต.เสม็ด ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา และกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 5
You are here ข่าวกิจกรรม