Wednesday, Sep 27th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel
? นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ตามกำหนดการดังนี้ วันที่  16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาย่างวันที่  18  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566   ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์วันที่  22  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลวันที่  25  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านระเบิกขาม                 

อ่านเพิ่มเติม...

29สิงหาคม 2566 นายธนกร  นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคก่อนการเกิดการระบาดและหลังการระบาดของโรคในสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น โรคลัมปีสกิน  โรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวมในโคและกระบือฯลฯ  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการป้องกันอย่างยั่งยืนได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เกษตรกรหรือตัวแทนอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวฯ  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พร้อมด้วยนางพะเยาว์ เสงี่ยมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด, นายจิระศักดิ์ ทรงรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเสม็ด, นายอำนวย ล้อมประโคน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกเพชร, นางจินดา ทรงรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด หมู่ที่ 1 บ้านเสม็ด, นายบัวผัน เอียงทารัมย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 บ้านโคกเพชร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้ดำเนินการฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียในคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเสม็ด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566  นายธนกร นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด   ได้ลงพื้นที่เพื่อให้แนวทางในการจัดการขยะบริเวณถนนเส้นศาลากลางและมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะที่มีผู้นำมาทิ้งบริเวณไหล่ทางเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางสัญจรในพื้นที่ตำบลเสม็ด  พร้อมติดป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก   นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เข้าร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจ กำจัดของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ลานด้านหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของเสียอันตรายชุมชนที่รวบรวมในพื้นที่ตำบลเสม็ดส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายกธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  ตำบลเสม็ด ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ชายสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และนางภิรมย์รัตน์ เกียรติธนบดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม รพสต.บ้านหัววัว โดยมีนายอำนวย ล้อมประโคน  ประธานชมรมอสม.ตำบลเสม็ด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และมอบนมจืดจำนวน 90 กล่องต่อหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย โดยมีเป้าหมายมอบนมจืดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลเสม็ดจำนวน 50 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเสม็ด  กรณีที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอด ทรายอะเบท และดำเนินการพ่นหมอกควันซึ่งได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ด

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่  26 กรกฎาคม 2566 นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566 " เราความความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  (28กรกฎาคม 2566) ซึ่งมีจิตอาสาข้าราชการพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.เสม็ด ผู้นำท้องที่ อสม ตำรวจ พ่อค้าประชาชน นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการทหารจาก กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 มณฑลทหารบกที่ 26 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดทำความสะอาด ล้างพระอุโบสถ ล้างห้องน้ำบริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรักความสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

       กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล โดยได้รับเกียรติจาก นางพรทิพย์ ชายสวัสดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม    โดยมีสมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน จนท.อบต เสม็ด ร่วมเป็นเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประชาคมท้องถิ่น  วันที่  19  มิถุนายน พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ตัวแทนประชาชน ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  ผอ.รพสต.บ้านหัววัว  ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 5 โรงเรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ปลัด อบตเสม็ด  หัวหน้าส่วนราชการภายใน อบต.เสม็ด ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  และโครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดดังนี้ 1. ประเด็นในการมีส่วนร่วม - การร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาจากการประชาคมหมู่บ้าน โครงการจากแผนชุมชน นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร 2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม จำนวน 64 คน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการพัฒนา อบต.เสม็ด 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เสม็ด 3) สัดส่วนประชาคมระดับตำบล ได้แก่ สมาชิกสภา อบต.เสม็ด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลเสม็ด อสม. อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลเสม็ด 4) หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3. ผลจากการมีส่วนร่วม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบโครงการตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 1) นำข้อมูลโครงการที่ได้จากการรับฟังความความคิดเห็นของประชาชนจากการประชุมประชาคมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่…

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 5
You are here ข่าวกิจกรรม